Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku - Skargi i wnioski

Informacje

20 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku

 wypełnij samodzielnie lub zamów przez CEEB

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Portal eBudownictwo – brama cyfrowych usług Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Wykonanie przeglądu przewodów kominowych

Zgonie z  informacją Ministerstwa Rozwoju i Technologii wynika, iż od 18.09.2023r. (https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2023  , poz. 1451-1455) protokół elektroniczny będzie jedyną formą potwierdzającą wykonanie przeglądu przewodów kominowych, która będzie miała moc prawną.

USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

Elektroniczny Dziennik Budowy

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie EDB

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie c-KOB

Pamiętaj o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków

Komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie inwestycji prowadzonych przy ul. Wiewiórczej i Modzelewskiego

Plan Działań nadzoru budowlanego na lata 2021-2023

e-budownictwo

Wypełnij i złóż wniosek elektronicznie

 

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie wykonywania kontroli okresowych obiektów budowlanych.

Skargi i wnioski

Informacja o zasadach przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

 

Zgodnie z niżej wymienionym rozporządzeniem skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§8.1).

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Na podstawie art. 226 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

 • 1.  [Przedmiot regulacji; zakres stosowania przepisów rozporządzenia]
 1. Rozporządzenie reguluje organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, składanych do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego oraz organów samorządowych jednostek organizacyjnych.
 2. Przepisy rozporządzenia stosuje się do skarg i wniosków składanych do organów organizacji i instytucji społecznych, gdy pozostają one w związku z wykonywanymi przez te organizacje i instytucje społeczne zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
 3. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do:

1) skarg i wniosków przekazanych właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje i instytucje społeczne,

2) materiałów prasowych i innych opublikowanych wiadomości, jeżeli mają znamiona skargi lub wniosku i zostały przesłane właściwym organom przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

 • 2.  [Organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku]Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ, do którego były adresowane.
 • 3.  [Powierzenie przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub wyznaczonym pracownikom]
 1. Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.
 2. W siedzibie danej jednostki organizacyjnej, w widocznym miejscu, umieszcza się informację wskazującą komórkę organizacyjną lub wyznaczonych pracowników przyjmujących oraz rozpatrujących skargi i wnioski.
 • 4.  [Przekazanie skargi organowi niższego stopnia - informowanie organu wyższego stopnia o sposobie załatwienia skargi]Organy państwowe określone w art. 229 Kodeksu postępowania administracyjnego, przekazując w trybie art. 232 tego Kodeksu skargę do załatwienia właściwemu organowi niższego stopnia, mogą żądać od tego organu informacji o sposobie jej załatwienia.

 

Rozdział  2

Przyjmowanie skarg i wniosków

 • 5.  [Formy wnoszenia skarg i wniosków]Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
 • 6.  [Protokół sporządzany przy zgłoszeniu skargi lub wniosku ustnie]
 1. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 2. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
 • 7.  [Potwierdzenie złożenia skargi lub wniosku]Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.

 

Rozdział  3

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 • 8.  [Pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania]
 1. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 2. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 • 9.  [Zebranie materiałów niezbędnych do rozpatrzenia skargi lub wniosku]Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
 • 10.  [Sposób rozpatrzenia skargi lub wniosku dotyczących kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy]Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
 • 11.  [Osoba rozpatrująca skargę dotyczącą określonej osoby]Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 • 12.  [Działania organu podejmowane w konsekwencji rozpatrzenia skargi lub wniosku]Organ rozpatrujący skargę lub wniosek może, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wydać polecenie lub podjąć inne stosowne środki, w celu usunięcia stwierdzonych uchybień oraz przyczyn ich powstawania.
 • 13.  [Zawiadomienie mediów o wynikach rozpatrzenia sprawy]Właściwy organ zawiadamia redakcję prasową, radiową lub telewizyjną o wynikach rozpatrzenia sprawy stanowiącej treść przesłanego temu organowi przez redakcję materiału prasowego lub innej opublikowanej wiadomości, mającej znamiona skargi lub wniosku, a także dokonanych rozstrzygnięciach, wydanych poleceniach lub podjętych środkach i działaniach.

 

Rozdział  4

Przepis końcowy

 • 14.  [Wejście w życie]Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.