Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

O nas

Kompetencje:

 

 1. Działalność inspekcyjno–kontrolna, która obejmuje:
 • kontrolę działania powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej,
 • kontrolę działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,
 • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,
 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowniczym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 • inspekcję terenową oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych dla których wojewoda jest organem I instancji w/s pozwoleń na budowę:

- hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

- dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

- usytuowanych na obszarze kolejowym,

- lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

- usytuowanych na terenach zamkniętych.

 1. dotyczących strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 oraz z 2019 r. poz. 630);
 2. elektrowni wiatrowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych;
 3. inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości;
 • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie określonym ustawą o wyrobach budowlanych,
 • współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej.
 1. Jest organem II instancji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 2. Prowadzenie jako organ I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
 3. Prowadzenie jako organ I i II instancji postępowań egzekucyjnych zgodne z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.