Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego PDF Drukuj

 

, jako organ administracji rządowej, został powołany z dniem 01 stycznia 1999r. do realizacji zadań określonych w przepisach Prawa budowlanego. Do kompetencji PWINB należą zadania określone w art. 83 ust. 3 w związku z art.82 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r nr. 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białymstoku, który ma siedzibę w Białymstoku przy ul. Handlowej 6 (IV p.), 15-399 Białystok,

tel.(085) 7481270, fax.(085) 7481273.

 

Kompetencje:

 

1.  Działalność inspekcyjno – kontrolna, która obejmuje:

o   kontrolę działania powiatowych organów administracji architektoniczno - budowlanej,

o   kontrolę działania powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

o   badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,

o   kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowniczym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,

o   sprawdzenie posiadania przez osoby pełniące funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,

o   inspekcję terenową oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawie obiektów i robót budowlanych dla których wojewoda jest organem I instancji w/s pozwoleń na budowę:

-         hydrotechnicznych, piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystania z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi,

-         dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

-         usytuowanych na obszarze kolejowym,

-         lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

-         usytuowanych na terenach zamkniętych.

o   sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w zakresie określonym ustawą o wyrobach budowlanych,

o   współdziałanie z organami kontroli państwowej oraz organami administracji architektoniczno-budowlanej.

2.   Jest organem II instancji w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do rozstrzygnięć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

3.  Prowadzenie jako organ I instancji postępowań administracyjnych w sprawach stwierdzenia nieważności,  wznowienia postępowania i zmiany decyzji ostatecznych wydawanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.

4.  Prowadzenie jako organ I i II instancji postępowań egzekucyjnych zgodne z przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.